Bob “Bob1” Mothersbaugh in downtown Akron, Ohio – April 10, 1978.
Photo by Anastasia Pantsios.