Alan Myers in downtown Akron, Ohio – April 10th, 1978.
Photo by Anastasia Pantsios.